Общи условия за ползване на citykids.bg

1.     Общи положения

1.1. Тези Общи условия (ОУ) уреждат правоотношенията между Хрумки ООД, ЕИК 205158508, със седалище и адрес на управление6400 Димитровград, Емилиян Станев 13-Б-16, представлявано от Петрана Ташева, имейл: petia.tasheva@gmail.com. телефон: 0888672068

 (“Доставчик” или “Ние”, “Нас”, “Наш”), и потребителите на сайта citykids.bg.

1.2. Страна по правоотношенията, възникнали при използване на Сайта, както е описано по-долу, може да бъде само пълнолетно физическо лице, което разполага с функциониращ адрес на електронна поща/имейл (“Потребител” или “Вие”, “Вас”, “Ваш”). Предмет на правоотношенията, възникващи чрез използване на Сайта, е наем, а в предвидените от Доставчика случаи - и продажба, на употребявани детски играчки, оборудване и аксесоари за деца (“Продукт/и”).


1.3. Правоотношенията между Доставчика и Потребител, възникващи при или по повод използване на Сайта, се уреждат изключително от тези ОУ във версията, действаща към момента на извършване на поръчка през Сайта. Отклоняващи се от тези ОУ условия на Потребителя не стават част от правоотношението с Доставчика.


1.4. Тези ОУ съдържат и информация по Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия, която Доставчикът е задължен да предоставя при продажба на продукти и предоставяне на услуги по електронен път.1.5. С отправяне на поръчка през Сайта Потребителят декларират и се съгласяват, че има е известно, че при Продуктите се касае за стоки втора употреба и че въпреки полаганите от Доставчика грижи за поддръжка на Продуктите, те могат да показват отклонения в търговския вид в сравнение с нови стоки, без това по никакъв начин да се отразява на тяхната функционалност и годност за безопасна употреба по предназначение.


2. Сключване на договор


2.1. Представянето на Продуктите в Сайта не представлява обвързащо предложение от Доставчика за сключване на договор. На Потребителя е предоставена възможност за отправяне на предложение за наемане на избраните от него Продукти. Когато това е указано на Сайта, Потребител може да отправи и предложение за закупуване на определени Продукти.


 


2.2. Предложенията на Сайта са насочени към крайни потребители и не са предназначени за по-нататъшна търговия, поради което се приемат само поръчки на дребно в обичайно за лична употреба количество.


 


2.3. Потребителят отправя предложението си за сключване на договор относно Продуктите чрез Сайта. За целта Потребителят е нужно да се регистрира на Сайта с потребителски профил. Всички данни, които Потребител предоставя при регистрацията си на Сайта и отправяне на поръчки чрез него, трябва да бъдат актуални и верни. Потребителят има възможност по всяко време да влиза в потребителския си профил, да преглежда, променя и изтрива въведената от него информация. Потребителят отговаря за истинността на предоставяната от него при регистрацията и отправяне на поръчки чрез Сайта информация, в т.ч. възрастта на лицата, които ще ползват поръчваните от Потребителя Продукти. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Потребител или трети лица вреди, които са извън контрола на Доставчика.


 


2.4. Предложение за сключване на договор се отправя от Потребител, като, след като е преминал всички стъпки и предоставил необходимата информация, натисне бутона “Поръчай”. Преди отправяне на предложението Потребителят има възможност да провери, измени и изтрие всички въведени от него данни.


 


2.5. След отправяне на предложението Потребителят получава потвърждение на направената поръчка по електронен път на предоставения от него имейл-адрес. Това потвърждение на поръчката не представлява приемане на предложението от страна на Доставчика, а служи само като информация за получаване на поръчката.


 


2.6. Договорът за наем на избраните от Потребителя Продукти (“Абонаментен Договор”), а когато Доставчикът е предоставил такава възможност за определени Продукти - и договор за продажба на Продукт(и) (“Договор за Продажба”) (всеки един от тях отделно и двата събирателно наричани “Договор”), се сключва с изпращане от Доставчика и получаване от Потребителя на поръчаните Продукти или чрез изпращане на потвърждение за сключване на договор от Доставчика до Потребителя след отправяне на поръчката (което от двете събития настъпи по-рано). Ако Потребител вече упражнява държането върху Продукт, чието ползване желае да продължи, или който желае да придобие, при наличие на такава възможност, то Договорът се сключва чрез изпращане на потвърждение за сключване на договор от Доставчика до Потребителя.


 


2.7. Приемането на предложението за сключване на Договор се извършва по усмотрение на Доставчика. Доставчикът има право да откаже да приеме и изпълни направена от Потребителя поръчка, включително в случай на невъзможност за осъществяване на онлайн-разплащане с данните, въведени от Потребителя, както и когато други предоставени от Потребителя данни в потребителския му профил са неточни или непълни. Доставчикът има право да откаже да сключи Договор с Потребител и когато прецени, че поръчаните Продукти не са подходящи за възрастта на лицата, за които са предназначени, както е указана в потребителксия профил, без с това отговорността за правилния подбор на Продукти да се прехвърля върху Доставчика. В този случай Потребител има право да избере и поръча други Продукти.


 


2.8. Език на Договора, сключван чрез Сайта, е българският.


 


3. Технически изисквания


 


3.1. Необходимите минимални изисквания за осъществяване на поръчки през Сайта включват наличие на компютър (настолен или лаптоп), мобилно или друго устройство, позволяващо достъп до интернет, с включени необходимите периферия и акесоари за работа с това устройство; наличие и възможност за осъществяване на достъп до електронна поща; наличие и възможност за използване на интернет браузър, препоръчителни видове Firefox Mozilla и Chrome. При версии на браузъри, които не са поддържани в последните 5 и повече години, като например Internet Explorer 6, е възможна загуба на някоя/и от финкционалностите на Сайта.


 


3.2. Потребителят не бива да предоставя паролата си за достъп до Сайта на трети лица и е длъжен да се грижи за предотвратяване неоторизиран достъп до нея. За злоупотреба с парола на Потребител, като например отправяне на поръчки от трети лица с парола на Потребител, и произтичащите от това последици Потребителят носи отговорност съгласно приложимите правни разпоредби.


 


3.3. Доставчикът запаметява текста на направената от Потребител поръчката по електронен път и изпраща така запаметените данни по имейл. Настощите ОУ могат да бъдат прочетени по всяко време в секцията “Общи условия” на Сайта. Предходни поръчки могат да бъдат достъпени и проверени по всяко време в потребителския профил.


 


3.4. Изпълнението на поръчката и осъществяването на контакт с Потребителя обикновено се извършват чрез изявления по имейл. Ето защо Потребителят трябва да гарантира, че посоченият от него имейл-адрес е правилен и валиден и по всяко време има достъп до него, за да може да получава и прочита съобщенията, изпратени от Доставчика във връзка със сключване и изпълнение на Договора.  Това се отнася и за приложението на филтри за отсяване на непоискани търговски съобщения (SPAM), които трябва да бъдат настроени така, че да оисгуряват възможност за получаване от Потребителя на имейли, изпратени от Доставчика или наети от него за изпълнение на поръчката трети лица (например куриерски фирми).


 


4. Право на отказ от Договора


 


4.1. Имате право да се откажете от Договора, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.


 


4.2. Срокът за отказ от Абонаментен Договор е 14 дни, считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте получили държането на първия поръчан Продукт. При Договор за покупко-прдажба срокът започва да тече от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на този Продукт.


 


4.3. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, и за решението си да се откажете от Договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.


 


Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

До: Хрумки ООД,

адрес: 6400 Димитровград

имейл: petia.tasheva@gmail.com

На вниманието на: Управителя

 

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните Продукти*/за предоставяне на следната услуга*

 

Поръчано на*/получено на* ……….

 

Име на потребителя/ите: …………

 

Адрес на потребителя/ите: …………

 

Подпис на потребителя/ите: …………

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: ……………

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.


 

Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ, достъпен на Сайта. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим по имейл съобщение за потвърждение на получаването на отказа.


 


4.4. За да спазите срока за отказ от Договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от Договора.


 


4.5. Действие на отказа


Ако се откажете от настоящия Договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от Договора. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на Продуктите обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно Продуктите, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.


 


Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно Продуктите на нас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно Продуктите преди изтичането на 14-дневния срок.


 


Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на Продуктите вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.


 


5. Цени и други разходи за Потребителя


 


5.1. Всички посочени на Сайта цени са крайни цени в лева и съдържат приложимия данък върху добавената стойност. При Абонаментен Договор обозначените цени представляват месечната абонаментната вноска според срока на Договора. При Договр за Продажба обозначените цени представляват крайната цена за придобиването на Продукта/ите. Евентуално допълнително приложими разноски за изпращане и доставка на поръчаните Продукти се указват изрично в процеса по поръчката.


 


5.2. Допълнително с цената на Продуктите и приложимите транспортни разходи, ако има такива, Потребителят заплаща еднократен депозит за срока на Абонаментен Договор в размера, указан на Сайта/ в размер на една месечна вноска от абонаментната цена(“Депозит”). Депозитът обезпечава използването на Продуктите по предназначение и тяхното своевременно връщане в запазен, годен за последваща употреба вид без повреди, като се вземе предвид обичайното износване. След прекратяване на Абонаментен Договор и своевременното връщане на всички Продукти, Доставчикът ги преглежда и освобождава Депозита, като го връща на Потребителя в срок от 30 дни, считано от датата на прекратяване на Договора или датата на връщане на Продуктите, което от двете събития настъпи по-късно, по начина, по който го е получил.


 


5.3. За срока на Абонаментен Договор Потребителят има право да поръчва многократно Продукти, като условие за замяна на използвани вече Продукти с други е връщането на първоначално поръчаните Продукти. В цената на Абонаментен Договор, обозначена на Сайта, е включена безплатна доставка на първите поръчани от Потребител Продукти. За всяка следваща поръчка по време на Срока на Абонаментен Договор Потребителят дължи заплащане на транспортни разходи за връщане на първоначално получените и доставка на новопоръчаните Продукти.


 


5.4. При онлайн разплащане Доставчикът не носи отговорност за разходи във връзка с банкови такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя във връзка с трансакцията, както и в случаите на превалутиране, когато плащането се извършва с карта към сметка, различна от български лева. Потребителите носят отговорност да се информират за всички приложими такси и комисионни, дължими към тяхната банка или към друг доставчик на финансови услуги във връзка с разплащане към Доставчика.


 


5.5. При упражняване на право на отказ от Договора Потребителят отговаря за разходите за връщане на Продуктите до адреса на Доставчика. Тези разходи обичайно възлизат на 15 лв. при използване на стандартна пощенска пратка на територията на България.


 


5.6. В случай че Доставчъкът направи изменение на цени по време на Абонаментен Договор, той ще отправи до Потребителя предложение за изменение на съществуващия Договор. Ако Потребителят не приеме това предложение в рамките на две седмици от получаването му, той има право да прекрати Договора към края на месеца, в който изтича предоставеният му 2-седмичен срок за приемане на предложението за изменение на Договора.


 


6. Условия за плащане


 


6.1. За разплащане по сключен от Потребител Договор Доставчикът предоставя достъп до виртуален POS терминал. Плащането се извършва чрез въвеждане на данни за кредитна или дебитна карта (Visa, Mastercard) на Потребителя. Плащания се обработват от нашия доставчик …….., ЕИК ………., с адрес: ……….,  имейл: ………. регистриран в Българска народна банка…….. като Дружество за Електронни Пари по смисъла на Директива 2009/110/EO за електронните пари с лиценз номер ………


 


6.2. При Абонаментен Договор плащането на абонаментната цена за целия срок на Договора се извършва пропорционално на равни месечни вноски в срок до 5. число на месеца, за който се отнасят. Неплащането на някоя месечна вноска от абонаментната цена може да доведе до предсрочно прекратяване на Договора, както е указано в тези ОУ.


 


6.3. Потребителят е задължен да поддържа данните относно начина на плащане, в т.ч. номер на сметка, номер на карта и т.н., в потребителския си профил в актуален вид и да посочва всяка промяна в данните от потребителския си профил, за да гарантира изпълнението на доставката.


 


6.4. Доставчикът си запазва правото да предоставя отстъпки и други предимства на регистрирани Потребители по свое усмотрение и при ясно определени на Сайта условия. Ако е предоставена възможност за ползване на отстъпка (чрез код, ваучер или по друг начин), то Потребителят може да приложи само една отстъпка за отправяне на една поръчка. Предоставени отстъпки не могат да се комбинират с промоционални оферти, обозначени като такива на Сайта, както и не могат да се комбинират повече от един вид отстъпки. Не е възможно изплащане на сума на предоставена отстъпка в брой, отстъпката може да се ползва само за намаляване стойността на отправена поръчка през Сайта. Валидността на предоставените отстъпки е обозначена при предоставянето им. След изтичане на обозначения срок на отстъпка Потребителят не може да претендира подновяването й, предоставянето й наново или ползването й по друг начин.


 


6.5. Ако Потребител изпадне в забава с дължимо плащане към Доставчика  (например на месечната абонаментна вноска), вземанията на Доставчика се олихвяват с приложимата ставка на законната лихва за забава. Доставчикът има право да приспадне начислените лихви от Депозита, като за целта му изпраща уведомление по електронен път, съдържащо начина на изчисляване на лихвата и основанията за това. Това не засяга правото на Доставчика да предяви обезщетение в по-голям размер.


 


6.6. В случай на задължения на Потребител към Доставчика, които не могат да бъдат погасени от Депозита, Доставчикът ще предостави възможност за доброволното им уреждане от Потребителя. При многократни безрезултатни покани за такова доброволно погасяване на задълженията Доставчикът си запазва правото да предяви претенциите си по съдебен ред или да предостави необходимите данни за събиране на вземането на трето лице (инкасаторска фирма), за което Потребителят се счита за информиран с настоящото. Подробности относно предоставянето на данни може да прочетете в Политиката ни за поверителност, публикувана на Сайта.


 


6.7. Потребителят има право на прихващане само с безспорни и установени с влязла в сила съдебни решения или признати писмено от Доставчика вземания. Право на задържане може да бъде упражнено само въз основа на насрещни претенции, които се основават на същото договорно правоотношение.


 


7. Условия за доставка


 


7.1. Поръчките, направени през Сайта, се обработват след получаване на плащането.


 


7.2. Информация, предоставена от Доставчика, относно наличността и сроковете за изпращане и доставка на някой Продукт е приблизителна и се основава на неговия опит, без обаче да представлява обвързващи срокове за изпращане и доставка. При потвърждаване на направената поръчка по имейл Достачвикът ще уточни  наличността на Продукта и срока за изпълнение на конкретната поръчка. Ако Доставчикът е възпрепятстван да изпрати избрания от Потребителя Продукт, той информира за това Потребителя, който има възможност да избере друг Продукт.


 


7.3. Ако не е уговорено друго, Продуктите се изпращат чрез куриерска фирма на посочения от Потребителя адрес за доставка. Потребителят е длъжен да поддържа адреса си за доставка в потребителския си профил в актуален вид и да посочва всяка промяна в данните от потребителския си профил, за да гарантира изпълнението на доставката.


 


8. Срок на Договора и прекратяване


 


8.1. Абонаментен Договор се сключва за избран от Потребителя срок 1, 6 или 12 месеца.   Доколкото друго не е предвидено в тези ОУ, до изтичане на този срок Потребителят и Доставчикът могат да прекратят Абонаментен Договор само поради неизпълнение на основни задължения по него. От страна на Потребителя основание за предсрочно прекратяване е налице, ако (i) Доставчикът не достави избраните от него Продукти в срока за доставка, указан от Доставчика в потвърждението на Поръчката, или ако Продуктите не са годни за обичайната им употреба, в т.ч. показват съществени недостатъци, които ги правят неподходящи за предвидената в Договора употреба (липса на части, замърсявания и др.) и Доставчикът не е удовлетворил направена от Потребителя рекламация по предвидения в тези ОУ ред. От страна на Доставчика Абонаментен Договор може да бъде прекратен предсрочно при (i) неплащане, непълно или несвоевременно плащане на цената, определена за Продуктите и срока на Договора и указана на Сайта, или при (ii) връщане на Продукти в повреден вид, негоден за по-нататъшна употреба и съществено надвхърлящ обичайното износване, когато предоставеният от Потребителя Депозит не може да покрие разходите по отстраняване на нанесените вреди. Във всички останали случаи Договорът се прекратява автоматично с изтичане на избрания от Потребителя срок, при условие че наетите Продукти бъдат върнати и постъпят на адреса на Доставчика в срок от 1 ден от изтичане на срока на Договора, в противен случай Договорът се счита за автоматично продължен за по още един месец до получаване на Продуктите от Доставчика. В последния случай Доставчикът има право да начисли и удържи от Депозита пропорционален наем за Продуктите за срока на продълженото им ползване след прекратяване на Договора.


 


8.2. За предсрочно прекратяване на Абонаментен Договор, както е указано по-горе, Потребителят може да изпрати изявление чрез формата за прекратяване в потребителския профил, като посочи причините, които му дават основание за предсрочно прекратяване. Прекратяването ще бъде потвърдено с уведомление от Доставчика по имейл.


 


8.3. Когато в Сайта за определени Продукти е указано, че са годни за ползване само за определен ограничен срок, то Абонаментен Договор за тях се сключва само за указания в Сайта за тези Продукти срок. В този случай Договорът се счита за автоматично прекратен при изтичане на така указания срок, а предсрочно прекратяване е възможно само по указания в т. 8.1. и 8.2. по-горе ред.


 


8.4. Потребител има право временно да спре изпълнението на сключен от него Абонаментен Договор (“Паузиране на абонамент”). Това право може да бъде упражнено до два пъти за по един месец в рамките на един 12-месечен абонамент. За упражняване на правото на Паузиране на абонамент Потребителят следва да изпрати изрично уведомление до Доставчика. Паузирането на абонамент се извършва, в случай че Доставчикът получи уведомлението от Потребителя и последно използваните от него Продукти до изтичане на месеца, предхождащ месеца на Паузирането. При Паузиране на абонамент Срокът на Договора се продължава автоматично със срока на Паузирането.


 


8.5. Договор за Продажба се сключва до изпълнението му от Потребителя и Доставчика със заплащане на покупната цена и прехвърляне на собствеността върху Продукта в момента на предаването й на Потребителя от натоварен с доставката куриер, а в случаите, в които Продуктите се намират в Потребителя - с изплащане на пълния размер на покупната цена.


 


9. Запазване на собствеността. Покупка


 


9.1. Предаването на Продукта ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера, натоварен от Доставчика с доставката на Продукта. Рискът от загуба или повреда на Продукта преминава върху Потребителя в момента, в който той или посочено от него трето лице, различно от куриера, приеме стоките.


 


9.2. Всеки един Продукт, доставен на Потребител по силата на Абонаментен Договор, сключен чрез Сайта, остава собственост на Доставчика и трябва да му бъде върнат. Продкутите, предмет на Договор за Продажба, остават собственост на Доставчика до пълното изплащане на покупната им цена.


 


9.3. По време на действието на Абонаментен договор Потребителят следва да съобщава на Доставчика за всички посегателства върху Продуктите, които са негова собственост. Потребителят отговаря за всички разноски, които възникнат за отстраняване на щети, възникнали в следствие на такива посегателства.


 


10. Отговорност на Доставчика


 


10.1. Доставчикът е длъжен да достави Продукт, съответстващ на Договора.


 


10. 2. При проява на несъответствие на Продукт с Договор за Продажба Потребителят има право да предяви рекламация по реда, предвиден в тези ОУ, като поиска от Доставчика да извърши ремонт на Продукта или замяната му с друг Продукт, съответстващ на Договора за Продажба. Потребителят не може да иска замяна на Продукт, ако несъответствието му с Договора за Продажба е незначително или претенцията му може да бъде удовлетворена по друг начин, предложен от Доставчика.


 


10.3. Доставчикът ще се стреми да приведе Продукта в съответствие с Договора за Продажба за своя сметка в срок от 1 месец от предявяване на рекламацията в съответствие с тези ОУ или получаване на несъотствтстващите на Договора за продажба Продукти, което от двете настпи по-късно. Ако той не направи това, Потребителят има право да развали Договора за Продажба и да получи обратно заплатената цена за Продукта или да намали цената на Продукта пропорционално на несъответствието му с Договора за Продажба. Правото да се развали Договор за Продажба е изключено, ако несъответствието на Продукта с Договора за Продажба е незначително.


 


10.4. Доставчикът е длъжен да поддържа Продуктите в годно за употреба състояние за целия срок на сключен с Потребител Абонаментен Договор. При проява на недостатъци в Продуктите, които не се дължат на обикновено износване и не са причинени виновно от Потребителя, Потребителят има право да предяви рекламация по указания в тези ОУ ред.


 


10.5. Доставчикът не носи отговорност за несъответствия на Продукт с Договор, (i) причинени в следствие на неправилно съхранение и използване на Продукта , (ii) причинени от опити за поправка на Продукт от Потребител или друго неупълномощено от Доставчика лице, (iii) появили се в резултат на външно влияние, механични повреди, повишена влажност и др., както и (iv) дължащи се на естествената деформация на Продукта в следствие на естественото въздействие на експлоатацията му във времето.


 


10.6. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени поради лека непредпазливост. Това не важи за вреди, причинени на здравето, живота или телесната неприкосновеност, както и за вреди, причинени поради лека непредпазливост в следствие на нарушаване на съществени задължения на Доставчика.


 


10.7. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било вреди, причинени в следствие на:


-    неспазване на указанията за ползване, инструкции за употреба, предупредителни указания и други, съпътстващи Продуктите или публикувани на Сайта листовки, документи и информация от всякакъв вид, целящи правилното и безопасно използване на Продуктите. В тази връзка Потребителят е длъжен да чете и спазва указанията,  инструкциите и предупрежденията, придружаващи поръчаните Продукти или публикувани на Сайта;


-    употреба на Продукти от или за лица извън възрастовата граница, за която са предназначени и която е указана за всеки от Продуктите на Сайта. В тази връзка Потребителят е длъжен да посочва в потребителския си профил и поддържа в актуален вид възрастта на лицата, за които се поръчват и ще се използват Продуктите по време на действие на Договора.


 


10.8. Доставчикът осигурява безопасност за здравето на Потребителя при използване на Продуктите, като ги привежда и доставя в хигиеничен и чист вид чрез подходящи средства за почистване и дезинфекция.


 


10.9. За неуредените в този раздел въпроси свързани с гаранционната отговорност на Доставчика се прилагат законовите разпоредби.


 


11. Отговорност на Потребителя


 


11.1. При Абонаментен Договор Потребителят е длъжен да пази Продуктите с грижата на добър стопанин. При изтичане срока на Абонаментен Договор Потребителят е длъжен да върне Продуктите във вида, в който ги е получил, като се вземе предвид обичайното износване за срока на ползването.


 


11.2. Потребителят отговаря за вреди на Продукта и други следи от употреба, излизащи извън рамките на обичайното износване. Ако при връщане на Продукт по време или след прекратяване на Абонаментен Договор Доставчикът установи вреди, за които Потребителят отговаря съгласно този раздел, Доставчикът има право да задържи изцяло или отчасти Депозита.


 


11.3. Единствено Потребителят отговаря за правилния подбор на Продукти според възрастта на лицата, за които са предназначени, и съгласно указанията за препоръчителна възраст и начин на употреба на Сайта.


 


12. Рекламации


 


12.1. Потребителят е запознат, че Продуктите, предлагани през Сайта, са употребявани. Независимо от това, Доставчикът полага необходимата грижа за поддържане на Продуктите в изправност, в чист и годен за обичайната употреба, указана в информацията за всеки Продукт на Сайта, както и безопасен за  здравето Потребителите според обозначената на Сайта възрастова група вид.


 


12.2. При получаване на Продукт Потребителят е длъжен незабавно да го прегледа за явни недостатъци и при установяване на такива да не приема пратката с Продуктите от представителя на куриерската фирма, който трябва да я върне на Доставчика. В случай че Потребителят не направи това, се счита, че Потребителят приема Продукта без забележки и Продуктът е в състояние, съответстващо на Договора и годно за обичайната му употреба. Това не важи само за скрити недостатъци, чието установяване не е възможно с обикновен преглед и могат да се проявят по-късно при използване на Продукта.


 


12.3. За упражняване на правото на рекламация Потребителят трябва да уведоми по имейл на petia.tasheva@gmail.com Доставчика, като представи документи във връзка със сключвае на Договора (в т.ч. фактура, транспортен документ, протокол за получаване на Продукта без дефекти), както и доказателства, в т.ч. снимки, за несъответствие на Продукта с Договора.


 


12.4. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, както и данни за контакт.


 


12.5. Доставчикът разглежда рекламацията в срок от 1 месец от предявяването й и уведомява Потребителя по имейл за решението си да я уважи или отхвърли. Липсата на изявление от страна на Доставчика не представлява уважаване на рекламацията.


 


13. Условия за предоставяне на съдържание от Потребители и използването му от Доставчика


 


13.1. Доставчикът може да предоставя възможност за изпращане на фото-, видео- и друго съдържание от Потребителите за публикуването му на Сайта или в профилите в социалните мрежи на Доставчика (“Потребителско съдържание”). С предоставянето на такова Потребителско съдържание, независимо по какъв начин - чрез качването му на Сайта, изпращане на имейл до Доставчика или публикуване, включително чрез линк на страница или профил в социална мрежа на Доставчика, Потребителят се съгласява с тези ОУ. Това важи и за промяна в тези ОУ, за която Потребителите ще бъдат информирани по подходящ начин и която се счита за приета с предоставяне на Потребителско съдържание след извършването й.


 


13.2. С предоставяне на Потребителско съдържание на Доставчика Потребителите дават съгласието си това Потребителско съдържание да бъде използвано безвъзмездно и без ограничение във времето, територията и обхвата по всички допустими от закона начини от Доставчика. Потребителите нямат право да изискват връщане на доброволно предоставено Потребителско съдържание, включително ако такова бъде изпратено на материален носител по пощата до географското местоположение на Доставчика.


 


13.3. С предоставяне на Потребителско съдържание на Доставчика Потребителите  гарантират, че имат право да използват и да предоставят това съдържание, без то да е обременено с права на трети лица и без с това да засягат такива права. С предоставяне на Потребителско съдържание на Доставчика Потребителите се съгласяват да обезщетят Доставчика за всички вреди, взъникнали за Доставчика, в следствие на претенции на трети лица във връзка с Потребителско съдържание.


 


13.4. Потребителите се задължават да не предоставят Потребителско съдържание, което съдържа или представя противоправни, порнографски, сексистки, опасни за младежта или подканващи към извършване на престъпление изявления. Потребителите нямат право да предоставят Потребителско съдържание, с което се преследват комерсиални, политически или религиозни цели.


 


13.5. Потребителите гарантират, че предоставеното от тях Потребителско съдържание не съдържа вируси, троянски коне, черви или други вредоносни програми, които могат да застрашат функционалността на Сайта.


 


13.6. Доставчикът си запазва правото да не публикува, изтрива или по дру г начин да премахва Потребителско съдържание, противоречащо на тези ОУ.


 


13.7. Доставчикът има право да преработва и напасва Потребителско съдържание, включително за да го пригажда по формат, качество и други показатели за използването му за предвидените в тези ОУ цели.


 


14. Ограничаване на отговорността на Доставчика за електронни препратки към чужда информация (линкинг)


 


Доставчикът си запазва правото да предоставя на Сайта достъп до чужда информация чрез електронни препратки (чрез линкове). Доставчикът ще положи необходимата грижа да се запознае и провери съдържанието на трети страни, до които предоставя достъп. Той обаче не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която прави достъпна чрез линкинг, нито да извършва разследване за установяване извършването на неправомерна дейност, след като информацията е направена достъпна чрез публикуван на Сайта линк. Ето защо Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било вредоносни последици, настъпили за Потребител или трето лице, във връзка или въз основа на дейност или информация, към която Доставчикът е предоставил линк, без да е знаел за противоправния характер на дейността или информацията, или без да са му били известни фактите или обстоятелствата, които правят дейността или информацията явно противоправна.


 


Настоящото ограничаване на отговорността се отнася за всички секции на Сайта, в т.ч. за блогове, форуми, бази с данни и всякакви други платформи, до които е възможен достъп на трети лица.


 


За противоправно, грешно или непълно съдържание и всички произтичащи от използване или неизползване на такова съдържание щети носи отговорност само операторът на сайта, към който е предоставен достъп чрез линк. Доставчикът не носи такава отговорност за противоправни действия и съдържание, към които само е предоставил електронна препратка.15. Интелектуална собственост


 


Правата на интелектуална собственост, в т.ч. авторските и сродните права, върху съдържанието, в т.ч. снимки, публикувано или достъпно по друг начин на Сайта, принадлежат на Доставчика или на трети лица, от които такова съдържание е предоставено за ползване на Доставчика. Всяко използване на такова съдържание е допустимо само с изричното писмено съгласие на Доставчика.


 


16. Търговски съобщения


 


16.1. Доставчикът си запазва правото за изпращане на търговски съобщения на Потребители при изрично предоставено от тях съгласие за това. Предоставянето на това съгласие е доброволно и по никакъв начин не оказва влияние върху сключването и изпълнението на Договора.


 


16.2. Предоставеното съгласие за получаване на търговски съобщения може да бъде оттеглено по всяко време от линка, съдържащ се в търговските съобщения, както и от потребителския профил на регистрираните Потребители.


 


16.3. Не се считат за търговски съобщения по смисъла на настоящия раздел изпращаните от Доставчика уведомления по имейл, свързани с потвърждаване и изпълнение на поръчката или друга кореспонденция с Потребителя относно упражняване на неговите права по тези ОУ и по закон.


 


17. Приложимо право и подсъдност


 


Договорите, сключени през Сайта, се уреждат от българското  законодателстово.


Евентуалните спорове, възникнали между Доставчикът и Потребител ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат отнесени за решаване от компетентния съд в България. Изборът на приложимо право и подсъдност не лишават Потребителя от защитата, която ползва съгласно повелителни законови разпоредби, които биха били приложими при липса на избор на приложимо право и подсъдност.


 


18.  Извънсъдебно решаване на спорове


 


18.1. В случай че Потребител счете, че са нарушени потребителските му права, предоставени със Закона за защита на потребителите или други приложими нормативни актове, той може да отправи жалба до Доставчика по имейл на petia.tasheva@gmail.com с описание на претенциите си, в т.ч. кои права и по какъв начин счита за нарушени. Доставчикът се ангажира да разгледа и вземе отношение по жалбата в срок от 30 дни от постъпването й.


 


18.2. Независимо от горното Потребителят има право по всяко време да отправя жалби и сигнали до Комисия за защита на потребителите. Подаване на жалба или сигнал до КЗП може да стане лично в нейн регионален център или по електронен път чрез сайа на КЗП на следния линк: https://kzp.bg/podavane-na-zhalba .


 


18.3. Наред с това можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС), списък на които ще намерите тук: http://www.mi.government.bg/bg/themes/spisak-na-organite-za-alternativno-reshavane-na-potrebitelski-sporove-elektronna-platforma-za-onlain-1608-0.html или да използвате платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС), която е достъпна на следния линк: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.


 


18.4. С предоставяне на тази информация Доставчикът не се задължава за участие в извънсъдебни процедури за решаване на спорове и ще предостави съгласието си за участие в такава процедура в писмен вид за всеки конкретен случай.


 


18.5. Изброените в настоящия раздел способи за извънсъдебно решаване на спорове не лишава Потребителя от възможността да търси удовлетворяване на претенциите си по всички законово допустими начини.


 


19. Заключителни разпоредби


 


19.1 Ако една или повече разпоредби от тези ОУ е или стане изцяло или частично недействителна или неприложима, то това не засяга действителността и приложимостта на тези ОУ в цялост.


 


19.2. Тези ОУ уреждат изчерпателно отношенията по Договора между Доставчика и Потребителя. За неуредени в тези ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на приложимото за Договора право.


 


19.3. При създаване на потребителски Профл Потребителят предоставя на Доставчика лични данни, необходими за извършване на поръчки през Сайта. Доставчикът обработва личните данни в качеството си на администратор на лични данни за целите на изпълнение на Договора или за други легитивни цели, описани в Политиката ни за поверителност. При обработване на личните Ви данни Доставчикът предприема необходимите технически и организационни мерки за защитата им. Подробности относно целите и средствата на обработване на личните Ви данни, както и правата Ви като субекти на лични данни може да научите от Политиката ни за поверителност, публикувана на Сайта.


 


19.4. Настоящите ОУ са в сила от 15.12.2018г. Доставчикът си запазва правото едностранно да променя тези ОУ с действие за в бъдеще, включително при установяване на непълноти или противоречие с повелителни законови разпоредби. При промяна на тези ОУ по време на действието на сключен през Сайта Договор, Доставчикът изрично уведомява засегнатите Потребители по имейл.